Regulamin


1. DANE FIRMOWE:

P.H.U. ECARS4x4 Adriana Plutka, Jarnołtów 56, 48­385 Otmuchów

wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przez .................................

NIP: 753­229­40­46

Możliwe formy kontaktu:

Telefon: 697 461 144 w godzinach 8­.00-19.00

Mail : e.przekladnie@gmail.com

2. Przesyłki do regeneracji prosimy wysyłać TYLKO i WYŁĄCZNIE na adres warsztatu:

ECARS4x4

Szlak Chrobrego 6

48­300 Nysa

3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

a) Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko i wyłącznie Konsumentowi tzn – osobie

fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy,

Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W

takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

c) Aby odstąpić od umowy zawartej przez sklep internetowy, należy złożyć Sprzedającemu

stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e­mail: e.przekladnie@gmail.com . Kupujący może

skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

ECARS4x4

Piłsudskiego 1 a

48­300 Nysa

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w

przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres KORESPONDENCYJNY sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

d) Na odesłanie przedmiotu Kupujący ma kolejne 14 dni od momentu powiadomienia Sprzedawcy

o chęci odstąpienia od umowy.

e) Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


3.1 Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego nie przysługuje

Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której część samochodowa została zamontowana do auta a następnie wymontowana lub uszkodzona przez konsumenta/ serwis samochodowy
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


4. Program wymiany

4.1 Zwrot starej przekładni stanowi część zapłaty za towar regenerowany.

4.2 Jeżeli klient nie zobowiązuje się do zdania starej części w czasie określonym w niniejszym Regulaminie, wówczas zapłacony przez niego depozyt stanowi część ostatecznej ceny regenerowanego produktu.

4.3 Program wymiany ma zastosowanie pod warunkiem, że są dotrzymywane następujące warunki:

4.3.1 Usługobiorca, dokonując zakupu w opcji z kaucją zobowiązany jest do zwrotu starej przekładni nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty zakupu produktu.

Przy późniejszym odsyłaniu starej części, prosimy o wysłanie informacji na e-mail:
- imię i nazwisko
- numer paczki i nazwę firmy, którą została wysłana.
- numer konta bankowego do zwrotu kaucji
- paragon z nabitą wysokością kaucji
ADRES DO ZWROTU:
ECARS4X4
UL. PIŁSUDSKIEGO 1A
48-300 NYSA
TEL.697461144
Do paczki należy włożyć paragon zawierający kaucję.


4.3.2 Zwracana maglownica musi nadawać się do naprawy. W przeciwnym wypadku kaucja nie jest zwracana.

4.4 Usługodawca zwróci kaucję na konto bankowe Usługobiorcy w terminie 10 dni roboczych.

5. Reklamacji wadliwego sprzętu można dokonać wysyłając e-mail na adres e.przekladnie@gmail.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 697461144. Należy wypełnić wzór odstąpienia od umowy znajdujący się powyżej. Po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym należy odesłać wadliwą rzecz. Sprzedający na rozpatrzenie reklamacji ma maksymalnie 14 dni. Do paczki należy włożyć paragon zawierający kaucję.

6. Sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem/demontażem części przez klienta.

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o

sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym

adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

DOSTAWA

1. Zniszczenie podczas transportu:

Jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas transportu za fakt ten odpowiada przewoźnik.

W tym wypadku stosowna informacja musi zostać odnotowana na protokole szkody, co stanowi

podstawę do roszczeń wobec przewoźnika.

2. Prosimy o sprawdzanie zawartości paczki w obecności kuriera!

2.1 Jeżeli wysyłka będzie odbywać się firmą kurierską jest możliwość otwarcia paczki

i sprawdzenia zawartości (w przypadku wpłaty na konto/wpłaty poprzez PayU)

oraz sprawdzenie czy przesyłka nie posiada żadnych uszkodzeń/braków!

2.3 W przypadku paczek pobraniowych możliwość taka występuję po uiszczeniu opłaty za

paczkę.

3. Jeżeli uszkodzenia i/lub braki występują NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY!

3.1 Protokół szkody powinien być wypełniony z tą samą datą, w której nastąpiło doręczenie.

3.2 Protokół szkody powinien być wypełniony w obecności osoby doręczającej przesyłkę.

3.3 Na protokole MUSI być zaznaczone, że paczka została przyjęta Z ZASTRZEŻENIAMI (np.

pogniecione/uszkodzone opakowanie zewnętrzne, rozerwane taśmy/folie ochronne) oraz posiadała

oryginalne opakowanie (chyba, że faktycznie było inaczej) wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami

(np. dodatkowe obłożenie kartonowe, wytłoczki tekturowe, folię stretch, folię bombelkową, taśmy

ostrzegawcze, inne naklejki ostrzegawcze itp.).